CHÍNH SÁCH BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

VINEU nhận ra tầm quan trọng của việc bảo vệ dữ liệu cá nhân hiệu quả và có ý nghĩa khi thu thập và sử dụng Dữ liệu cá nhân của người dùng.

 

VINEU cam kết xây dựng mối quan hệ bền vững và lâu dài với bạn dựa trên niềm tin và lợi ích chung. Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân này thể hiện cam kết của VINEU trong việc tôn trọng và bảo vệ dữ liệu cá nhân của mỗi cá nhân và đảm bảo tuân thủ quốc tế với luật bảo vệ dữ liệu.

 

Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân này bao gồm tất cả Dữ liệu cá nhân được thu thập và sử dụng bởi VINEU trên toàn thế giới.

 

Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân này nhằm thông báo cho bạn về loại dữ liệu cá nhân nào chúng tôi có thể thu thập hoặc lưu giữ về bạn, cách chúng tôi sử dụng, chúng tôi chia sẻ, cách chúng tôi bảo vệ và bảo mật và quyền của bạn về Dữ liệu cá nhân.

 

Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể cập nhật Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân để điều chỉnh nó với các dịch vụ mới. Trong trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ thay đổi ngày cập nhật cuối cùng mà các thay đổi đã được thực hiện.

 

“Dữ liệu cá nhân” có nghĩa là bất kì thông tin hoặc mẩu thông tin nào có thể nhận dạng bạn trực tiếp hoặc gián tiếp. Điều này có nghĩa là Dữ liệu cá nhân bao gồm những thứ như địa chỉ email/nhà, tên người dùng, nọi dung do người dùng tạo, thông tin tài chính, địa chị IP,  v.v.

 

“Người dùng” có nghĩa là bất kỳ khách hàng tiềm năng, khách hàng, nhà cung cấp dịch vụ, đối tác, nhà thầu phụ, ứng viên và nói chung là bất cứ ai có liên hệ với chúng tôi (sau đây gọi là bạn hay của bạn).

 

“Xử lý dữ liệu” có nghĩa là bất kỳ hoạt động nào được thực hiện trên Dữ liệu cá nhân hoặc trên bộ Dữ liệu cá nhân, cho dù có hay không bằng phượng tiện tự động, như thu thập, ghi âm, tổ chức, cấu trúc, lưu trữ, điều chỉnh hoặc thay đổi, truy xuất, tham vấn, sử dụng, tiết lộ bằng cách truyền tải, phổ biến hoặc làm cho có sẵn, liên kết hoặc kết hợp, hạn chế, tẩy xóa hoặc phá huỷ.

 

 • Các nguyên tắc để xử lý dữ liệu cá nhân

VINEU thu thập hoặc sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn đóng vai trò là bộ điều khiển dữ liệu. Theo luật bảo vệ dữ liệu, nó phải xác định mục đích và phương tiện xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn. Điều này có nghĩa là chúng tôi có trách nhiệm đối với Dữ liệu cá nhân mà bạn chia sẻ với chúng tôi.

 

Chúng tôi xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn tuân thủ các yêu cầu pháp lý hiện hành, đặc biệt là Nghị định Bảo vệ Dữ liệu chung châu Âu 2016/679 (GDPR) ngày 27 tháng 4 năm 2016.

 

Đặc biệt, chúng tôi cam kết :

 • Lấy và xử lý Dữ liệu cá nhân một cách công bằng và hợp pháp;
 • Lấy dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích cụ thể, rõ ràng và hợp pháp và không xử lý dữ liệu sau đó theo cách không tương thích với các mục đích đó;
 • Chỉ xử lý Dữ liệu cá nhân đầy đủ, phù hợp và không quá mức liên quan đến các mục đích mà dữ liệu đó thu được và xử lý thêm;
 • Đảm bảo rằng Dữ liệu cá nhân của bạn là chính xác, đầy đủ và, khi cần thiết, được cập nhật;
 • Lưu trữ Dữ liệu cá nhân của bạn trong một khoảng thời gian tuân theo luật pháp hiện hành và thời hiệu.

 • Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập, tại sao và làm thế nào để chúng tôi sử dụng nó ?

Dữ liệu cá nhân của bạn được thu thập trong bối cảnh nào ?

Thông tin được thu thập trong khi tham gia một trong số các dịch vụ của chúng tôi (tham gia một dịch vụ, đăng ký nhận tin tức và thông tin thương mại, thông tin được thu thập bởi cookie hoặc các công nghệ tương tự).

 

Những loại Dữ liệu cá nhân nào chúng tôi có thể giữ về bạn ?

 • Tên và họ
 • Địa chỉ email
 • Số điện thoại
 • Địa chỉ bưu chính
 • Chức năng
 • Tên công ty
 • Dữ liệu liên quan đến trang web bạn đã sử dụng của chúng tôi (bạn đến từ đâu, những trang bạn đã xem, thời gian hoạt động trên trang, địa chỉ IP, thông tin trình duyệt, thiết bị sử dụng)
 • Đơn xin việc (thông tin cá nhân, chi tiết liên lạc, sơ yếu lý lịch, ghi chú phỏng vấn)

Làm thế nào và tại sao chúng tôi có thể sử dụng nó ? 

 • Xử lý và theo dõi yêu cầu của bạn
 • Quản lý mọi liên hệ bạn có với chúng tôi về yêu cầu của bạn
 • Quản lý mọi tranh chấp liên quan đến yêu cầu của bạn
 • Thực hiện thống kê, báo cáo
 • Gửi cho bạn thông tin tiếp thị
 • Quản lý quy trình tuyển dụng và tuyển dụng ứng cử viên

 

VINEU không xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các mục đích nào khác ngoài những mục đích được mô tả trong Chính sách Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân này và không khác biệt so với những mục đích mà bạn đã được thông báo.

 

 • Thông báo và đồng ý

Trong nhiều khu vực pháp lý, luật bảo vệ dữ liệu cá nhân thường không yêu cầu chúng tôi phải có sự đồng ý của bạn đối với việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích được liệt kê trong mục 2. Tuy nhiên, nếu pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ thực hiện để có được sự đồng ý của bạn.

 

 • Dữ liệu cá nhân của bạn được lưu giữ trong bao lâu ?

Chúng tôi sẽ chỉ giữ Dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích xử lý dưc liệu được thu thập. Tuy nhiên, chúng tôi có thể giữ dữ liệu của bạn trong một thời gian dài hơn để áp dụng các quy định pháp lý và / hoặc để tuân thủ thời hiệu áp dụng của các giai đoạn giới hạn. Trong trường hợp lưu giữ dữ liệu lâu hơn vì những lý do khác, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những lý do và về thời gian lưu giữ áp dụng khi thu thập Dữ liệu cá nhân của bạn.

 

 • Dữ liệu cá nhân của bạn được bảo vệ như thế nào ?

Chúng tôi cam kết bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn và để thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa hợp lý để làm như vậy. Chúng tôi thực hiện tất cả các biện pháp tổ chức và kỹ thuật cần thiết theo CHính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân này  và các luật và quy định hiện hành để bảo vệ Dữ liệu cá nhân của bạn khỏi mọi truy cập trái phép và sửa đổi, tiết lộ, mất hoặc phá huỷ. 

 

 • Quyền của bạn

Theo các luật và quy định bảo vệ Dữ liệu cá nhân hiện hành, bạn được hưởng lợi từ một số quyền nhất định đối với Dữ liệu cá nhân của mình, cụ thể là : 

 • Quyền truy cập thông tin : bạn có quyền được thông báo dưới dạng ngắn gọn, minh bạch, dễ hiểu và dễ truy cập theo cách thức xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn. Bạn cũng có quyền có được xác nhận liệu Dữ liệu cá nhân có liên quan đến bạn đang được xử lý hay không, và có được bản sao dữ liệu đó.
 • Quyền cải chính : bạn có quyền có được sự cải chính về Dữ liệu cá nhân không chính xác của bạn. Bạn cũng có quyền hoàn thành Dữ liệu cá nhân chưa hoàn chỉnh, bao gồm cả phương tiện cung cấp một tuyên bố bổ sung.
 • Quyền xoá : trong một số trường hợp, bạn có quyền lấy Dữ liệu cá nhân của mình. Tuy nhiên, đây không phải là quyền tuyệt đối và VINEU có thể căn cứ pháp lý hoặc hợp pháp để giữ Dữ liệu cá nhân đó.
 • Quyền hạn chế xử lý : trong một số trường hợp, bạn có quyền hạn chế xử lý Dữ liệu cá nhân của mình.
 • Quyền phản đối xử lý : bạn có quyền phản đối bất cứ lúc nào để xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn. Tuy nhiên, khi bạn thực hiện quyền phản đối, với lý do liên quan đến tình huống cụ thể của bạn, đối với việc xử lý dựa trên lợi ích hợp pháp của VINEU, tuy nhiên, VINEU có thể viện dẫn các căn cứ hợp pháp để tiếp tục xử lý.
 • Quyền thu hồi sự đồng ý của bạn : bạn có thể thu hồi sự đồng ý của bạn đối với việc xử lý Dữ liệu cá nhân. Việc huỷ bỏ sự đồng ý không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý được thực hiện trên cơ sở sự đồng ý đó trước khi huỷ bỏ sự đồng ý.
 • Quyền nộp đơn khiếu nại với cơ quan giám sát : bạn có quyền liên hệ với Cơ quan bảo vệ dữ liệu của lình để khiếu nại về các hoạt động bảo vệ dữ liệu cá nhân của VINEU.
 • Quyền đưa ra các hướng dẫn liên quan đến việc sử dụng dữ liệu của bạn sau khi qua đời : bạn có quyền đưa ra các hướng dẫn cho VINEU liên quan đến việc sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn sau khi bạn qua đời.

Lưu ý rằng chúng tôi có thể yêu cầu bằng chứng về danh tính của bạn và chi tiết đầy đủ về yêu cầu của bạn, trước khi chúng tôi xử lý yêu cầu của bạn ở trên.